Danh sách khách hàng của Cty 2D

STT
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
1
S? GTVT Khánh Hoà
2
S? Công Nghi?p Khánh Hoà
3
S? Van hóa th? thao và du l?ch Khánh Hòa
4
Kho B?c t?nh Khánh Hoà
5
Khu Qua?n ly´ duo`ng bô? V
7
Ban Qu?n lý khu kinh t? Vân Phong
8
Ban QL Ð?u tu và XD Th?y L?i 7
9
Ban QLDA ca´c CT Tro?ng Ðiê?m Kha´nh Ho`a
10
Ban QLDA GT & TL Khánh Hoà
11
Ban Qu?n lý khu du l?ch Bán d?o Cam Ranh
12
Ban QLDA c?i thi?n VSMT TP Nha Trang
13
Ban QLDA các CTXD Nha Trang
14
Ban QLDA Khánh Vinh
15
Ban QLDA Khánh Son
16
Ban QLDA các CTXD Cam Ranh
17
Ban QLDA Huy?n Cam Lâm
18
Ban QLDA ca´c CTCD huyê?n Va?n Ninh
19
Ban QLDA các CTXD huy?n Ninh Hoà
20
Ban QLDA r?ng phòng h? huy?n V?n Ninh
21
Ban QLDA huy?n Xuân L?c – Ð?ng Nai
22
Ban QLDA XD CSHT Khu dân cu Hòn R?
23
BQL chuong trình 135 xã Khánh Hi?p
24
Phòng QL Ðô Th? TP Nha Trang
25
Phòng Công Thuong huy?n Khánh Son
26
Phòng Công Thuong huyê?n Khánh Vinh
27
Pho`ng Công Thuong huyê?n Cam Lâm
28
Pho`ng Công thuong huyê?n Diên Kha´nh
29
Pho`ng Công thuong huyê?n Ninh Hoa`
30
UBND Phu?ng Vinh Hoà
31
UBND Phu?ng Phuong Son
32
UBND Phu?ng Ng?c Hi?p
33
UBND Phuo`ng Phu?c Long
34
UBND Phu?ng Vinh H?i
35
UBND Phu?ng Vinh Phu?c
36
UBND Phu?ng V?n Th?nh
37
UBND Phu?ng Vinh Nguyên
38
UBND xã Phu?c Ð?ng
39
UBND xã Vinh Ng?c
40
UBND xã Vinh Hi?p
41
UBND Th? tr?n Diên Khánh
42
UBND xã Diên An
43
UBND xã Diên Th?
44
UBND xã Diên Bình
45
UBND Thi? trâ´n Cam Ðu´c
46
UBND xã Cam H?i Tây
47
UBND xã Su?i Tân
48
UBND Xã Ninh Tân
49
UBND xã Sông C?u
50
UBND xã Liên Sang
51
UBND xã V?n Th?ng
52
UBND xã V?n Phu?c
53
UBND xã V?n Luong
54
UBND xã V?n Hung
55
UBND xã V?n Phú
56
UBND xã Son Lâm - Khánh Son
57
Cty CP Ð?u tu & PT Vân Phong
58
Cty Môi tru?ng Ðô Th? Nha Trang
59
Tô?ng công ty Kha´nh Viê?t
60
Công ty B?o Minh Khánh Hoà
61
Công ty B?o hi?m Khánh Hoà
62
CN B?o Long Khánh Hoà
63
Công ty B?o Minh Cà Mau
64
Cty CP B?o hi?m Nhà R?ng CN Khánh Hoà
65
Cty CP Ð?u tu XDCT Khánh Hoà
66
CN Cty TNHH TM & DV Thiên Nhân II
67
Công ty Cô? phâ`n Ða?i Thuâ?n
68
Cty CP Ðâ`u tu & Pha´t triê?n diê?n Miê`n Trung
69
Ðoa`n an duo~ng 20 Nha Trang
70
Cty Cp Thu?y diê?n Sông Cho`
71
Ðoa`n Ða?i biê?u Quô´c hô?i ti?nh Kha´nh Ho`a
72
Cty Cô? phâ`n Khai tha´c Thu?y diê?n Sông Giang
73
Cty TNHH 1 thành viên Y?n sào Khánh Hoà
74
Công ty Du l?ch H?i Duong
75
Cty CP Tu v?n Ki?n trúc & XD Khánh Hòa
76
Công ty TNHH Vi?t Thành
77
Cty TNHH Tu v?n Ki?n trúc Ð?p
78
Công ty CP Sinh thái Ninh Phu?c
79
Công ty CP pha´t triê?n Du li?ch Cam Ranh
80
Công ty C? ph?n Ki?n Á
81
Công ty TNHH Anh Nguyê~n
82
Công ty Sao Mai Th? K? 21
83
Công ty TNHH 71
84
Công ty CP Ð?u tu d?u khí Nha Trang (PVIN)
85
Công ty TNHH Cam Ranh BAYANA
86
Công ty C? ph?n Phát tri?n Ðô th? Vinh Thái
87
Công ty TNHH Toyota Buôn Ma Thuô?t
88
Công ty CP Ð?u tu và phát tri?n công ngh? H?p Phát
89
Công ty TNHH MTV DV-VT Khánh Hoà
90
DNTN Thái Minh

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 17 Tháng 3 2015 12:01)

 

Thành Tích

T? khi thành l?p cho d?n nay, công ty dã có nh?ng thành tích dáng k? nhu :

+ Tu v?n kh?o sát và thi?t k? bao g?m các công trình l?n nhu : Ðu?ng vào nhà máy thu? d?n Ðak Sin 1 – huy?n ÐakR’L?p – T?nh ÐakNông; Kh?o sát do d?c ph?c v? thi?t k? b?n v? thi công d? án Khu tái d?nh cu ph?c v? gi?i phóng m?t b?ng thi công h? ch?a nu?c Tà R?c; Ðu?ng thi công thu?c d? án thu? di?n Khánh Thu?ng; Nhà máy thu? di?n Sông Chò  CSHT Khu tái d?nh cu Vinh yên; H? th?ng du?ng giao thông khu trung tâm chính tr? - hành chính huy?n Cam lâm; Kè b? bi?n phía dông du?ng Tr?n Hung Ð?o – Th? tr?n V?n Giã. Ðu?ng tr?c chính khu t?ng h?p Ð?m Môn; Ðu?ng Cô Róa xã Son Lâm di xã Thành Son; Kè b? bi?n th? tr?n V?n Giã…

+ Công trình Tu v?n Giám sát:
CSHT khu dân cu Ð?t Lành, h?ng m?c: Ðu?ng giao thông và thoát nu?c; C?ng cá Vinh Luong; C?u Qua Sông Hàm Leo; Nhà máy Th?y di?n Sông Giang 2; Ðu?ng T?nh L? 2- huy?n Diên Khánh; Nhà thi d?u da nang th? thao huy?n Khánh Son; C?u H? Luu Sông cái t?nh Ninh thu?n; Ðu?ng vào M? dá Yang, Ðu?ng thi công k?t h?p qu?n lý sông cái RSC; Ðu?ng Lê L?i…

+ Công trình Tu v?n th?m tra: H? th?ng tuy?n du?ng nhánh khu du l?ch B?c bán d?o Cam Ranh (ph?n ½ phía Nam)- giai do?n 1; H? th?ng Th?y L?i Tân M? - T?nh Ninh Thu?n; H? t?ng k? thu?t khu 2, khu dô th? Vinh Thái; H? th?ng tuy?n du?ng nhánh KDL B?c bán d?o Cam Ranh – GÐ2. H?ng m?c: Thoát nu?c mua du?ng N3, N5A, K10, du?ng K9 và K13, du?ng N4A và K3, d?i l? Nguy?n T?t Thành, c?ng d?c bi?n d? v? du?ng N6 và K11 …

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 17 Tháng 3 2015 12:00)

 

Ngành nghề kinh doanh

.        Quy ho?ch xây d?ng.

.       Thi?t k? công trình giao thông; Thi?t k? công trình th?y (c?ng, dê kè); Thi?t k? k?t c?u công trình dân d?ng và công nghi?p; Thi?t k? di?n công trình dân d?ng & công nghi?p; Thi?t k? ki?n trúc công trình dân d?ng & công nghi?p; Thi?t k? h? t?ng k? thu?t khu dân cu; Thi?t k? nhà máy x? lý c?p và thoát nu?c; Thi?t k? t?ng m?t b?ng xây d?ng công trình; Thi?t k? n?i - ngo?i th?t công trình.

.       Tu v?n giám sát xây d?ng công trình giao thông, công trình c?p thoát nu?c, công trình dân d?ng và công nghi?p, h? t?ng k? thu?t.

.        Kh?o sát d?a hình, d?a chính; Kh?o sát d?a ch?t công trình.

.        L?p h? so m?i th?u và dánh giá h? so d? th?u.

.        Th?m tra h? so thi?t k? và d? toán.

.       Qu?n lý d? án d?u tu xây d?ng công trình.

.       Mua bán v?t li?u xây d?ng , hàng trang trí n?i th?t.

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 17 Tháng 3 2015 12:00)

 

Hệ thống máy móc thiết bị

LO?I D?NG C?

NU?C S?N XU?T

CH? S? H?U

S? LU?NG

1 – D?ng c? do d?c :

Máy toàn d?c di?n t? LEICA – TC805

Th?y Si

CTY TNHH 2D

02

Máy kinh vi THEO - 030

Ð?c

CTY TNHH 2D

01

Máy kinh vi WILD – T1

Th?y Si

CTY TNHH 2D

02

Máy th?y bình Ni – 007

Ð?c

CTY TNHH 2D

03

Mia x?p 5m

Nh?t

CTY TNHH 2D

05

Thu?c nhôm 3m

Nh?t

CTY TNHH 2D

05

Thu?c do dài các lo?i (20m, 30m, 50m)

Trung Qu?c

CTY TNHH 2D

10

Giàn khoan d?a ch?t (khoan sâu t?i 30m)

Trung Qu?c

CTY TNHH 2D

01

Thi?t b? khoan mini

M?

CTY TNHH 2D

01

C?n Benkelman

VN

CTY TNHH 2D

01

Nhi?t k?

VN

CTY TNHH 2D

01

Ma´y RPS câ`m tay

CTY TNHH 2D

01

2 – D?ng c? van phòng

- Máy vi tính FPT - ELEAD

Vi?t Nam

CTY TNHH 2D

10

- Máy vi tính SAM SUNG

Hàn Qu?c

CTY TNHH 2D

11

- Máy in A3 EPSON LP-8600FX

Nh?t

CTY TNHH 2D

02

- Máy xách tay

CTY TNHH 2D

10

- Máy in A4

Nh?t

CTY TNHH 2D

03

- Máy photocopy

Nh?t

CTY TNHH 2D

02

3 – Ph?n m?m chuyên d?ng

- Chuong trình Nova TDN

Cty Hài Hoà

CTY TNHH 2D

01

- Chuong trình San n?n HS

Cty Hài Hoà

CTY TNHH 2D

01

- Chuong trình do v? d?a hình TOPO

Cty Hài Hoà

CTY TNHH 2D

01

- Chuong trình Roadplan

Cty Hài Hoà

CTY TNHH 2D

01

- Chuong trình d? toán

Cty CN-PM Ti?n Minh

CTY TNHH 2D

01

- Các Chuong trính tính toán thu? luc thu? van theo TC hi?n hành

Cty TNHH 2D

CTY TNHH 2D

01

- Chuong trình tính k?t c?u c?u, tu?ng ch?n, m?t du?ng c?ng ,m?t du?ng m?m theo TC hi?n hành

Cty TNHH 2D

CTY TNHH 2D

01

4- Phuong ti?n v?n chuy?n

- Xe ôtô 7 ch? Zace

Nh?t

CTY TNHH 2D

01

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 17 Tháng 3 2015 12:00)

 

Những nét chính về công ty 2D

Là doanh nghi?p tr?c thu?c T?nh, du?c S? K? ho?ch và Ð?u tu t?nh Khánh Hòa c?p Gi?y ch?ng nh?n dang ký Kinh doanh s? 4200605899 l?n d?u ngày 02/8/2005, c?p l?i l?n 5 ngày 29/6/2011 ho?t d?ng v?i các công vi?c chuyên môn ph?c v? các nghành giao thông, th?y l?i, ki?n trúc, xây d?ng dân d?ng công nghi?p, h? t?ng k? thu?t nhu: Kh?o sát, do d?c: Ð?a hình, d?a ch?t, th?y van; Tu v?n thi?t k? và giám sát; Th?m tra h? so thi?t k? và d? toán; L?p, dánh giá H? so m?i th?u và d? th?u.

.     V?i hon 6 nam xây d?ng và phát tri?n, v?i d?i ngu cán b? qu?n lý, cán b? k? thu?t da ngành ngh?, nang d?ng, sáng t?o; du?c dào t?o chính qui dã d?m nh?n giám sát, thi?t k?, th?m tra, m?i th?u, qu?n lý d? án…. nhi?u công trình dòi h?i k?, m? thu?t du?c d?i tác dánh giá cao v? s? chuyên nghi?p, ch?t lu?ng và ti?n d?. B?ng s? n? l?c c?a mình, v?i b? dày kinh nghi?m, Công ty t? tin có d? nang l?c d? hoàn thành m?i nhi?m v? du?c giao.

Cùng v?i trang thi?t b? hi?n d?i, công ngh? cao dã phát huy du?c t?i da hi?u su?t làm vi?c c?a nhân viên bao g?m: Các d?ng c? van phòng nhu máy vi tính, máy in, máy photocopy; D?ng c? do d?c nhu: Máy toàn d?c di?n t? LEICA – TC805, Máy d?nh v? GPS toàn c?u HD 8200G/X, Máy th?y bình Leica NA720, Giàn khoan d?a ch?t (khoan sâu t?i 30m), C?n Benkelman, Máy GPS c?m tay; Các ph?n m?m chuyên d?ng: Chuong trình ANDDesign, Chuong trình Nova TDN, chuong trình Roadplan, chuong trình d? toán, các chuong trình tính toán k?t c?u, thu? l?c thu? van theo TC hi?n hành và m?t s? phuong ti?n v?n chuy?n nhu xe ô tô 7 ch?, xe t?i thùng…

.      V?i s? n? l?c c?a mình, Công ty TNHH 2D dã di vào h? th?ng qu?n lý theo tiêu chu?n ISO: 9001-2008 nh?m nâng cao ch?t lu?ng các s?n ph?m d? dáp ?ng m?i nhu c?u c?a d?i tác v? tu v?n d?u tu xây d?ng, thi?t k? và th?m tra các công trình xây d?ng v?i th?i gian nhanh nh?t.

 

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 17 Tháng 3 2015 12:01)